Станбено – деловен објект во населба Дебар Маало

Наскоро: на една од најдобрите локации во Дебар Маало, на популарното „крукче“, ул. Коле Неделковски бр. 15а, подготвуваме проект за изградба на ексклузивен станбено – деловен објект. 

Ексклузивниот објект ќе се состои од деловен простор од 130м2 на приземје и 10 вкупно станови од кои:

– од кат 1 до 4, на секој кат ќе има по еден стан од 114м2 и еден стан од 57м2

– поткровје: еден стан од 98м2 и еден стан од 56м2

Градбата се очекува да започне во првото тромесечие од 2023 година, а ќе заврши најдоцна до крајот на 2024 година.

Residential and business building in the settlement of Debar Maalo

Coming soon: in one of the best locations in Debar Maalo, on the popular “krukche”, st. Kole Nedelkovski no. 15a, we are preparing a project for construction of an exclusive residential – business building. 

More details coming soon …

Станбен комплекс во населба Волково

Во текот на оваа пролет 2021г., почнуваме со реализација на нашиот, досега, најголем проект – изградба на станбен комплекс во населба Волково.

Комплексот ќе се состои од 11 објекти, од кои 8 објекти се двокуќи, како и 3 слободностоечки објекти. 

На располагање ќе бидат 2 типа на станови: 60m2 и 43m2.

Со секој стан следува по едно паркинг место и по една подрумска просторија.

Residential complex in the settlement of Volkovo

During this spring 2021, we start with the realization of our, so far, largest project – construction of a residential complex in the settlement Volkovo.

The complex will consist of 11 buildings, of which 8 buildings are two-storey buildings, as well as 3 free-standing buildings.

There will be 2 types of apartments available: 60m2 and 43m2.

Each apartment has one parking space and one basement.

Станбен објект во населба Пржино

Наскоро: во подготовка сме на проекти за два станбено – деловен објекти во населба Пржино, ул. Милан Мијалковиќ бр. 20 и 24. Повеќе детали следуваат наскоро.

Residential building in Przino

Coming soon: we are preparing projects for two residential – business buildings in the settlement Przino, st. Milan Mijalkovic no. 20 and 24. 

More details coming soon.